శ్రీ. చంద్రశేకర్రావు గారు
The Hon'ble Chief Minister SRI K. CHANDRASHEKAR RAO
District Megistrate
Collector& District Magistrate Dr.Gaurav Uppal IAS,.