ముగించు
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు

సందర్భాలూ

సంఘటన లేదు
Honourable Chief Minister
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి
Narayan Reddy
జిల్లా కలెక్టర్ &జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ. సి.నారాయణ రెడ్డి ఐ.ఎ.ఎస్