ముగించు
జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
గౌరవనీయమైన కలెక్టర్ గారు, నల్లగొండ జిల్లా గౌరవ్ ఉప్పల్