ముగించు
శ్రీ. చంద్రశేకర్రావు గారు
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేకర్ రావు
జిల్లా అధికారి
జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్. ఐ.ఏ.ఎస్.,