ముగించు

పత్రికా ప్రకటన

వడపోత:
చిత్రం లేదు
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ హైదరాబాద్లో కలెక్టర్లతో సి ఏం యొక్క రివ్యూ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

ప్రచురించు: 24/05/2018

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ హైదరాబాద్లో కలెక్టర్లతో CM యొక్క రివ్యూ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. cm Review Meeting

వివరాలు వీక్షించండి