ముగించు

ఎన్నికల పత్రాలు

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

ఎన్నికల పత్రాలు
హక్కు తేది View / Download
పత్రాలు-6B 01/08/2022 చూడు (644 KB)
పత్రాలు-7 01/08/2022 చూడు (782 KB)
పత్రాలు-19 01/08/2022 చూడు (539 KB)
పత్రాలు-18 01/08/2022 చూడు (730 KB)
పత్రాలు-8 01/08/2022 చూడు (620 KB)
పత్రాలు-6 01/08/2022 చూడు (1,004 KB)
పత్రాలు-3 01/08/2022 చూడు (831 KB)
పత్రాలు-2ఏ 01/08/2022 చూడు (561 KB)
పత్రాలు-2 01/08/2022 చూడు (845 KB)
పత్రాలు-1 01/08/2022 చూడు (159 KB)