ముగించు

ఎన్నికలు

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

ఎన్నికలు
హక్కు తేది View / Download
పత్రాలు-1 01/08/2022 చూడు (159 KB)
ఫాక్స్ (ఈసిఐ) 10/10/2018 చూడు (420 KB)
ఫైనల్_మోడ్యూల్_ఒఫ్_ఎం‌సి‌ఎం‌సి(ఈ‌సి‌ఐ) 10/10/2018 చూడు (2 MB)
మోడెల్ కోడ్ కొండక్ట్ పి‌పి‌టి(ఈ‌సి‌ఐ) 10/10/2018 చూడు (522 KB)
ఎలెక్షన్ మోనిటర్ మెయిల్ ఐ‌డి(డి‌ఈ‌ఓ,డి‌వై‌ఈ‌ఓ,ఆర్‌ఓ,ఏ‌ఈ‌ఆర్‌ఓ) 06/10/2018 చూడు (131 KB)
సి ఈ ఓ తెలంగాణ 06/10/2018 చూడు (121 KB)
హెల్ప్ లైన్ & కంట్రోల్ కేంద్రాలు 06/10/2018 చూడు (171 KB)
ఆర్ ఓ లు 03/10/2018 చూడు (173 KB)
ఏ‌ఈ‌ఆర్‌ఓ 03/10/2018 చూడు (190 KB)