ముగించు

శ్రీ ఆర్ వి కర్ణన్

R V Karnan

శ్రీ ఆర్ వి కర్ణన్

  • Duration: 26/07/2023 - 26/07/2023
  • Allotment Year: 2012
  • Source of Recruitment: Direct
  • సర్విస్: IAS
  • పరిచయం: +919985915000
  • ఇమెయిల్: collector_nlgd[at]telangana[dot]gov[dot]in