ముగించు

టి. వినయ్ క్రిష్ణ రెడ్డి, ఐఏఎస్.,

VINAY KRISHNA REDDY

టి. వినయ్ క్రిష్ణ రెడ్డి, ఐఏఎస్.,

  • Duration: Current
  • Allotment Year: 2013
  • Source of Recruitment: State Services
  • సర్విస్: IAS
  • పరిచయం: 9985915000
  • ఇమెయిల్: Collector_nlgd[at]telangana[dot]gov[dot]in