ముగించు

పత్రాలు

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది View / Download
పత్రాలు-8 01/08/2022 చూడు (620 KB)
పత్రాలు-6 01/08/2022 చూడు (1,004 KB)
పత్రాలు-3 01/08/2022 చూడు (831 KB)
పత్రాలు-2ఏ 01/08/2022 చూడు (561 KB)
పత్రాలు-2 01/08/2022 చూడు (845 KB)
పత్రాలు-1 01/08/2022 చూడు (159 KB)
ఫాక్స్ (ఈసిఐ) 10/10/2018 చూడు (420 KB)
ఫైనల్_మోడ్యూల్_ఒఫ్_ఎం‌సి‌ఎం‌సి(ఈ‌సి‌ఐ) 10/10/2018 చూడు (2 MB)
మోడెల్ కోడ్ కొండక్ట్ పి‌పి‌టి(ఈ‌సి‌ఐ) 10/10/2018 చూడు (522 KB)
ఎలెక్షన్ మోనిటర్ మెయిల్ ఐ‌డి(డి‌ఈ‌ఓ,డి‌వై‌ఈ‌ఓ,ఆర్‌ఓ,ఏ‌ఈ‌ఆర్‌ఓ) 06/10/2018 చూడు (131 KB)