ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు


నల్గొండ జిల్లా మండల్ వైస్ న్యూ గ్రామ్ పంచాయతీల జాబితా
ఎస్.నెంబర్ మండలము పేరు గ్రామ పంచాయతీ పేరు గ్రామ పంచాయతీ కోడ్
1 అడవిదేవులపల్లి జీలకరకుంట తండ 1
2 అడవిదేవులపల్లి గోన్య తండ 2
3 అడవిదేవులపల్లి నల్లమెట్ట తండ 3
4 అడవిదేవులపల్లి బంగారికుంట తండ 4
5 అడవిదేవులపల్లి చంపాల తండ 5
6 అడవిదేవులపల్లి నడిగడ్డ 6
7 అడవిదేవులపల్లి మొల్కచెర్ల 7
8 అడవిదేవులపల్లి ఉల్సైపాలెం 8
9 అడవిదేవులపల్లి అడవిదేవులపల్లి 9
10 అడవిదేవులపల్లి బల్నేపల్లి 10
11 అడవిదేవులపల్లి చిట్యాల 11
12 అడవిదేవులపల్లి ముదిమాణిక్యం 12
13 అడవిదేవులపల్లి కొత్తనంది కొండ 1
14 అనుముల కొట్టాల 2
15 అనుముల పంగవానికుంట 3
16 అనుముల పంగవానికుంట తండ 4
17 అనుముల మదరిగూడెం 5
18 అనుముల వీర్లగడ్డతండ 6
19 అనుముల చింతగూడెం 7
20 అనుముల అన్నారం 8
21 అనుముల చల్మరెడ్డిగూడెం 9
22 అనుముల కొత్తపల్లి 10
23 అనుముల పేరూర్ 11
24 అనుముల రామడుగు 12
25 అనుముల హజారిగూడెం 13
26 అనుముల కొరివేనిగూడెం 14
27 అనుముల మారేపల్లి 15
28 అనుముల నాయుడుపాలెం 16
29 అనుముల పాలెం 17
30 అనుముల పులిమామిడి 18
31 అనుముల శ్రీనాధపురం 19
32 అనుముల తిమ్మాపురం 21
33 అనుముల యాచారం 22
34 అనుముల ముక్కముల 23
35 చందంపేట్ అచ్చంపేట్ పట్టి 01
36 చందంపేట్ బుద్దోని తండ 02
37 చందంపేట్ కత్ర్వత్ తండ 03
38 చందంపేట్ గువ్వలగుట్ట 04
39 చందంపేట్ ఓల్డ్ కంబలపల్లి 05
40 చందంపేట్ పోల్యానాయక్ తండ 06
41 చందంపేట్ హంక్య తండ 07
42 చందంపేట్ కోరుట్ల 08
43 చందంపేట్ మానవత్ తండ 09
44 చందంపేట్ బిల్డింగ్ తండ 10
45 చందంపేట్ గన్నెర్లపల్లి 11
46 చందంపేట్ గుంటిపల్లి 12
47 చందంపేట్ యపాలబాయీ తండ 13
48 చందంపేట్ బొల్లారం పట్టి 14
49 చందంపేట్ మొత్య తండ 15
50 చందంపేట్ ఓల్డ్ తల్దేవరపల్లి 16
51 చందంపేట్ చందంపేట 17
52 చందంపేట్ చిత్రియాల 18
53 చందంపేట్ కంబలపల్లి 19
54 చందంపేట్ ముడుదండ్ల 20
55 చందంపేట్ మురుపుంతల 21
56 చందంపేట్ తెల్దేవరపల్లి 22
57 చందంపేట్ రేకులగడ్డ 23
58 చందంపేట్ గాగిళ్ళపూర్ 24
59 చందంపేట్ పోలేపల్లి 25
60 చందంపేట్ పెద్దమూల 26
61 చందంపేట్ పొగిళ్ళ 27
62 చందంపేట్ యలమంద 28
63 చండూర్ కమ్మగూడెం 01
64 చండూర్ శేరిగూడెం 02
65 చండూర్ జోగిగూడెం 03
66 చండూర్ తస్కనిగూడెం 04
67 చండూర్ గొల్లగూడెం 05
68 చండూర్ చొప్పరివారిగూడెం 06
69 చండూర్ పడమటితాళ్ల 07
70 చండూర్ తిమ్మారెడ్డిగూడెం 08
71 చండూర్ తెరట్పల్లి 09
72 చండూర్ దోనిపాముల 10
73 చండూర్ ఇడికుడ 11
74 చండూర్ బంగారిగడ్డ 12
75 చండూర్ కస్తాల 13
76 చండూర్ గుండ్రేపల్లి 14
77 చండూర్ ఉడ్తలపల్లి 15
78 చండూర్ తుమ్మలపల్లి 16
79 చండూర్ చామలపల్లి 17
80 చండూర్ బొడంగిపర్తి 18
81 చండూర్ పుల్లెముల 19
82 చండూర్ గట్టుప్పల్ 20
83 చండూర్ కొండాపురం 21
84 చండూర్ సిర్డేపల్లి 22
85 చండూర్ నేర్మట 23
86 చింతపల్లి ఉమ్మాపూర్ 01
87 చింతపల్లి ఉప్పరపల్లి 02
88 చింతపల్లి హరిజనపురం 03
89 చింతపల్లి జర్పుల తండ 04
90 చింతపల్లి రాయనిగూడెం 05
91 చింతపల్లి ద్య్ర్యపురి తండ 06
92 చింతపల్లి సైరెడ్డి గూడెం 07
93 చింతపల్లి బొటి మేడి తండ 08
94 చింతపల్లి పాలెం తండ 09
95 చింతపల్లి రోటిగడ్డ తండ 10
96 చింతపల్లి ప్రశాంతిపురి తండ 11
97 చింతపల్లి బొత్య తండ 12
98 చింతపల్లి దేన్య తండ 13
99 చింతపల్లి తిరుమలపురం 14
100 చింతపల్లి చాకలిశేరపల్లి 15
101 చింతపల్లి గడియ గౌరారం 16
102 చింతపల్లి హునుమంతపల్లి 17
103 చింతపల్లి కిస్ట్రయిన్పల్లి 18
104 చింతపల్లి ఏంమల్లేపల్లి 19
105 చింతపల్లి పోలేపల్లి రామ్ నగర్ 20
106 చింతపల్లి తక్కళ్ళపల్లి 21
107 చింతపల్లి వింజమూర్ 22
108 చింతపల్లి గొల్లపల్లి 23
109 చింతపల్లి మల్లారెడ్డి పల్లి 24
110 చింతపల్లి తీదేడ్ 25
111 చింతపల్లి నెలవలపల్లి 26
112 చింతపల్లి పి‌కే మల్లేపల్లి 27
113 చింతపల్లి చింతపల్లి 28
114 చింతపల్లి కుర్మెడు 29
115 చింతపల్లి కూర్మపల్లి 30
116 చింతపల్లి మదనపురం 31
117 చింతపల్లి వర్కాల 32
118 చింతపల్లి గొడకొండ్ల 33
119 చింతపల్లి నర్సర్లపల్లి 34
120 చిట్యాల వెంబై 01
121 చిట్యాల బోయగుబ్బ 02
122 చిట్యాల అరెగూడెం 03
123 చిట్యాల బొంగనిచెర్వు 04
124 చిట్యాల తల్లవెళ్ళేంల 05
125 చిట్యాల చిన్నకాపర్తి 06
126 చిట్యాల పెద్దకపార్థి 07
127 చిట్యాల వెలిమినీడు 08
128 చిట్యాల ఐపూర్ 09
129 చిట్యాల ఏలేకట్టే 10
130 చిట్యాల గుండ్రంపల్లి 11
131 చిట్యాల నేరేడ 12
132 చిట్యాల పేరేపల్లి 13
133 చిట్యాల పిట్టంపల్లి 14
134 చిట్యాల సుంకేపల్లి 15
135 చిట్యాల ఉర్మడ్ల 16
136 చిట్యాల వానిపాకల 17
137 చిట్యాల వట్టిమర్తి 18
138 దామరచర్ల తెట్టే కుంట 01
139 దామరచర్ల జైత్రమ్ తండ 02
140 దామరచర్ల లావూరి భీక్య తండ 03
141 దామరచర్ల మంగల్ దుబ్బ తండ 04
142 దామరచర్ల నునవత్ తండ 05
143 దామరచర్ల మన్ తండ 06
144 దామరచర్ల పార్థునాయక్ తండ 07
145 దామరచర్ల బండవత్ తండ 08
146 దామరచర్ల రాళ్ళవగు తండ 09
147 దామరచర్ల కేతవత్ తండ 10
148 దామరచర్ల గోన్య తండ 11
149 దామరచర్ల కొత్తపేట తండ 12
150 దామరచర్ల గాంధీ నగర్ 13
151 దామరచర్ల పుట్టలగడ్డ తండ 14
152 దామరచర్ల తూరపు తండ 15
153 దామరచర్ల బెటీ తండ 16
154 దామరచర్ల బొల్లిగుట్టతండ 17
155 దామరచర్ల రాజగట్టు 18
156 దామరచర్ల శాంతి నగర్ 19
157 దామరచర్ల కేశవపురం 20
158 దామరచర్ల కొండ్రపోల్ 21
159 దామరచర్ల కె.జె.రెడ్డి కాలనీ 22
160 దామరచర్ల బాలాజీనగర్ తండ 23
161 దామరచర్ల తిమ్మాపురం 24
162 దామరచర్ల వత్చ్యతండ 25
163 దామరచర్ల దామరచర్ల 26
164 దామరచర్ల కల్లేపల్లి 27
165 దామరచర్ల వీర్లపాలెం 28
166 దామరచర్ల వాడపల్లి 29
167 దామరచర్ల దిల్వార్పూరం 30
168 దామరచర్ల బోతలపాలెం 31
169 దామరచర్ల నర్సాపురం 32
170 దామరచర్ల గణేష్పహాడ్ 33
171 దామరచర్ల తల్లవీరప్పగూడెం 34
172 దామరచర్ల ఇరిక్కిగూడెం 35
173 దేవరకొండ రథ్య తండ 01
174 దేవరకొండ పెద్ద తండ 02
175 దేవరకొండ వైదొని వంపు 03
176 దేవరకొండ మంగలోని బావి 04
177 దేవరకొండ చింత బావి 05
178 దేవరకొండ కట్టకొమ్ము తండ 06
179 దేవరకొండ కాచారం 07
180 దేవరకొండ జటావత్ తండ 08
181 దేవరకొండ బాద్యనాయక్ తండ 09
182 దేవరకొండ దుబ్బ తండ 10
183 దేవరకొండ మర్రిచెట్టు తండ 11
184 దేవరకొండ అంబటోని గూడెం 12
185 దేవరకొండ షకృ తండ 13
186 దేవరకొండ కొర్ర తండ 14
187 దేవరకొండ వదిత తండ 15
188 దేవరకొండ సూర్య తండ 16
189 దేవరకొండ గన్యా నాయక్ తండ 17
190 దేవరకొండ జర్పుల తండ 18
191 దేవరకొండ అచ్చమ్మ కుంట తండ 19
192 దేవరకొండ కర్నాటిపల్లి 20
193 దేవరకొండ కమలాపూర్ 21
194 దేవరకొండ యెల్లారెడ్డి బావి 22
195 దేవరకొండ పాతలవత్ తండా 23
196 దేవరకొండ జిల్లేపల్లి 24
197 దేవరకొండ పాతలవత్ తండా 25
198 దేవరకొండ వెంకట్ తండా 26
199 దేవరకొండ సాపవత్ తండా 27
200 దేవరకొండ గొట్టిముకల 28
201 దేవరకొండ శేరిపల్లి 29
202 దేవరకొండ తాటికోల్ 30
203 దేవరకొండ తెలుగుపల్లి 31
204 దేవరకొండ కొండబీమానపల్లి 32
205 దేవరకొండ మడమడక 33
206 దేవరకొండ మైనంపల్లి 34
207 దేవరకొండ ముదిగొండ 35
208 దేవరకొండ పడమటిపల్లి 36
209 దేవరకొండ ఇద్దంపల్లి 37
210 దేవరకొండ తురుపుపల్లి 38
211 దేవరకొండ కొమ్మేపల్లి 39
212 గుండ్లపల్లి పెద్ద తండ 01
213 గుండ్లపల్లి దక్య తండ 02
214 గుండ్లపల్లి నగరదుబ్బ తండ 03
215 గుండ్లపల్లి రత్న తండ 04
216 గుండ్లపల్లి షకృ తండ 05
217 గుండ్లపల్లి గొంకోల్ 06
218 గుండ్లపల్లి ప్రతాప్ నగర్ 07
219 గుండ్లపల్లి దేవత్పల్లి తండ 08
220 గుండ్లపల్లి బ్రహ్మణపల్లి 09
221 గుండ్లపల్లి యెర్రగుంటపల్లి 10
222 గుండ్లపల్లి శాంతిగూడెం 11
223 గుండ్లపల్లి నిజాంనగర్ 12
224 గుండ్లపల్లి జల్ తండ 13
225 గుండ్లపల్లి కిందిశేశైకుంట 14
226 గుండ్లపల్లి హజ్య తండ 15
227 గుండ్లపల్లి కొత్త తండ 16
228 గుండ్లపల్లి బురంపూర్ తండ 17
229 గుండ్లపల్లి కుందేల్ బై తండ 18
230 గుండ్లపల్లి పడమటి తండ 19
231 గుండ్లపల్లి గడరల్ తండ 20
232 గుండ్లపల్లి జెత్య తండ 21
233 గుండ్లపల్లి కల్యా తండ 22
234 గుండ్లపల్లి బొల్లనపల్లి 23
235 గుండ్లపల్లి వీరబోయినపల్లి 24
236 గుండ్లపల్లి గుండ్లపల్లి 25
237 గుండ్లపల్లి గోనబోయినపల్లి 26
238 గుండ్లపల్లి వావికోల్ 27
239 గుండ్లపల్లి కందుకూర్ 28
240 గుండ్లపల్లి యెర్రరమ్ 29
241 గుండ్లపల్లి తౌకాలపురం 30
242 గుండ్లపల్లి చేర్కుపల్లి 31
243 గుండ్లపల్లి బొగ్గులాదోన 32
244 గుండ్లపల్లి రహామంత్పూర్ 33
245 గుండ్లపల్లి కామేపల్లి 34
246 గుండ్లపల్లి టి.గౌరారం 35
247 గుండ్లపల్లి సింగరాజుపల్లి 36
248 గుండ్లపల్లి ఖానాపూర్ 37
249 గుండ్లపల్లి దాసరినెమలిపూర్ 38
250 గుర్రంపోడ్ కోయగూరోనిబావి 01
251 గుర్రంపోడ్ లక్ష్మీదేవిగూడెం 02
252 గుర్రంపోడ్ బుద్దారెడ్డి గూడెం 03
253 గుర్రంపోడ్ చంలోని బావి 04
254 గుర్రంపోడ్ తెరటి గూడెం 05
255 గుర్రంపోడ్ కోతలపురం 06/td>
256 గుర్రంపోడ్ జీన్నై చింత 07
257 గుర్రంపోడ్ కాచారం 08
258 గుర్రంపోడ్ గశిరం తండ 09
259 గుర్రంపోడ్ మైలపురం 10
260 గుర్రంపోడ్ యెలమోనిగూడెం 11
261 గుర్రంపోడ్ వెంకటపురం(ఎస్) 12
262 గుర్రంపోడ్ మోనికనిగూడెం 13
263 గుర్రంపోడ్ తేనెపల్లి తండ 14
264 గుర్రంపోడ్ ముల్కలపల్లి 15
265 గుర్రంపోడ్ పాశంవారిగూడెం 16
266 గుర్రంపోడ్ కొప్పోలు 17
267 గుర్రంపోడ్ వట్టికోడ్ 18
268 గుర్రంపోడ్ చేపూర్ 19
269 గుర్రంపోడ్ మోసంగి 20
270 గుర్రంపోడ్ తానేదార్పల్లి 21
271 గుర్రంపోడ్ జుంతల 22
272 గుర్రంపోడ్ సుల్తాన్పురం 23
273 గుర్రంపోడ్ పాల్వాయి 24
274 గుర్రంపోడ్ తనేపల్లి 25
275 గుర్రంపోడ్ పోచంపల్లి 26
276 గుర్రంపోడ్ చింతగూడెం 27
277 గుర్రంపోడ్ నడికుడ 28
278 గుర్రంపోడ్ బొల్లారం 29
279 గుర్రంపోడ్ చంలేదు 30
280 గుర్రంపోడ్ పిట్టలగూడెం 31
281 గుర్రంపోడ్ గుర్రంపోడ్ 32
282 గుర్రంపోడ్ అంలూర్ 33
283 గుర్రంపోడ్ బ్రహమనగూడెం 34
284 గుర్రంపోడ్ మక్కపల్లి 35
285 గుర్రంపోడ్ ఊట్లపల్లి 36
286 గుర్రంపోడ్ కాల్వపల్లి 37
287 కనగల్ దర్వేశ్పురం 01
288 కనగల్ జి యడవల్లి 02
289 కనగల్ కనగల్ 03
290 కనగల్ కూర్మపల్లి 04
291 కనగల్ పర్వతగిరి 05
292 కనగల్ పొనుగోడ్ 06
293 కనగల్ రామచంద్రపురం 07
294 కనగల్ రేగట్టే 08
295 కనగల్ శబ్దుల్లాపురం 09
296 కనగల్ బుడమర్లపల్లి 10
297 కనగల్ ఇరుగంటిపల్లి 11
298 కనగల్ తిమ్మనగూడెం 12
299 కనగల్ ఏం.గౌరారం 13
300 కనగల్ ఇస్లాంనగర్ 14
301 కనగల్ బాబాసాహెబ్ గూడెం 15
302 కనగల్ జంగమైగూడెం 16
303 కనగల్ అమ్మగూడెం 17
304 కనగల్ యేమిరెడ్డి గూడెం 18
305 కనగల్ లింగలగూడెం 19
306 కనగల్ మర్తినేనిగూడెం 20
307 కనగల్ బోయిన్పల్లి 21
308 కనగల్ చిన్న మాదారం 22
309 కనగల్ తెలకంటిగూడెం 23
310 కనగల్ తుర్కపల్లి 24
311 కనగల్ చెర్లగౌరారం 25
312 కనగల్ చెట్లచెన్నరం 26
313 కనగల్ లచుగూడెం 27
314 కనగల్ ఎస్.లింగోటం 28
315 కనగల్ పగిడిమర్రి 29
316 కనగల్ దోరేపల్లి 30
317 కనగల్ బచ్చన్నగూడెం 31
318 కట్టంగూర్ మల్లారం 01
319 కట్టంగూర్ రామచంద్రపురం 02
320 కట్టంగూర్ బాస్కర్ల బాయి 03
321 కట్టంగూర్ ఇస్మైపల్లి 04
322 కట్టంగూర్ నల్లకుంటబొల్లు 05
323 కట్టంగూర్ ఐటిపాముల 06
324 కట్టంగూర్ బొల్లేపల్లి 07
325 కట్టంగూర్ పిట్టంపల్లి 08
326 కట్టంగూర్ పామనగుండ్ల 09
327 కట్టంగూర్ నరేగూడెం 10
328 కట్టంగూర్ చెర్వుఅన్నారం 11
329 కట్టంగూర్ దుగ్నేవెల్లి 12
330 కట్టంగూర్ ఎడ్లూర్ 13
331 కట్టంగూర్ కలిమెర 14
332 కట్టంగూర్ గార్లబైగూడెం 15
333 కట్టంగూర్ కట్టంగూర్ 16
334 కట్టంగూర్ కురుమర్తి 17
335 కట్టంగూర్ మునుకుంట్ల 18
336 కట్టంగూర్ ముత్యాలమ్మగూడెం 19
337 కట్టంగూర్ పందెంపల్లి 20
338 కట్టంగూర్ పరదా 21
339 కట్టంగూర్ యెరసానిగూడెం 22
340 కేతేపల్లి చీకటిగూడెం 01
341 కేతేపల్లి ఇప్పలగూడెం 02
342 కేతేపల్లి కేతేపల్లి 03
343 కేతేపల్లి కొర్లపహాడ్ 04
344 కేతేపల్లి బండపాలెం 05
345 కేతేపల్లి భీమారం 06
346 కేతేపల్లి బొప్పారం 07
347 కేతేపల్లి చేర్కుపల్లి 08
348 కేతేపల్లి గుడివాడ 09
349 కేతేపల్లి ఇనుపాముల 10
350 కేతేపల్లి కసన్గోడ్ 11
351 కేతేపల్లి కొండకిందిగూడెం 12
352 కేతేపల్లి కొప్పోలు 13
353 కేతేపల్లి కొత్తపేట 14
354 కేతేపల్లి తుంగతుర్తి 15
355 కేతేపల్లి ఉప్పలపహాడ్ 16
356 కొండమల్లేపల్లి దొనియాల 01
357 కొండమల్లేపల్లి గౌరికుంటతండ 02
358 కొండమల్లేపల్లి దంజిలాల్ తండ 03
359 కొండమల్లేపల్లి జంగాని తండ 04
360 కొండమల్లేపల్లి చిన్నదిషేర్లపల్లి 05
361 కొండమల్లేపల్లి కొత్తబావి 06
362 కొండమల్లేపల్లి కేశ్య తండ 07
363 కొండమల్లేపల్లి రామునిగుండ్ల తండ 08
364 కొండమల్లేపల్లి కొర్రా తండ 09
365 కొండమల్లేపల్లి వర్ధమానగూడెం 10
366 కొండమల్లేపల్లి గుడితండ 11
367 కొండమల్లేపల్లి అంబోతు తండ 12
368 కొండమల్లేపల్లి గన్యా నాయక్ తండ 13
369 కొండమల్లేపల్లి గుర్రం తండ 14
370 కొండమల్లేపల్లి రామవత్ తండ 15
371 కొండమల్లేపల్లి డెవరోని తండ 16
372 కొండమల్లేపల్లి వద్త్యతండ 17
373 కొండమల్లేపల్లి చింత చెట్టు తండ 18
374 కొండమల్లేపల్లి కొండమల్లేపల్లి 19
375 కొండమల్లేపల్లి కొలుముంతల పహాడ్ 20
376 కొండమల్లేపల్లి చింతకుంట్ల 21
377 కొండమల్లేపల్లి పెండ్లిపాకల 22
378 కొండమల్లేపల్లి చెన్నారం 23
379 కొండమల్లేపల్లి చెన్నంనేనిపల్లి 24
380 కొండమల్లేపల్లి గుమ్మడవల్లి 25
381 కొండమల్లేపల్లి గాజీనగర్ 26
382 మాడ్గులపల్లి సీత్య తండ 1
383 మాడ్గులపల్లి ఇస్కబాయి గూడెం 2
384 మాడ్గులపల్లి గంద్రవాని గూడెం 3
385 మాడ్గులపల్లి కుక్కడం 4
386 మాడ్గులపల్లి తోపుచర్ల 5
387 మాడ్గులపల్లి గరకుంట్ల పాలెం 6
388 మాడ్గులపల్లి నారాయణపురం 7
389 మాడ్గులపల్లి కేశవాపూర్ 8
390 మాడ్గులపల్లి గోపాలాపురం 9
391 మాడ్గులపల్లి కన్నెకల్ 10
392 మాడ్గులపల్లి ధర్మపురం 11
393 మాడ్గులపల్లి చెర్వుపల్లి 12
394 మాడ్గులపల్లి దాచారం 13
395 మాడ్గులపల్లి ఇందుగుల 14
396 మాడ్గులపల్లి కొత్తగూడెం 15
397 మాడ్గులపల్లి మాడ్గులపల్లి 16
398 మాడ్గులపల్లి పూస్లపహాడ్ 17
399 మాడ్గులపల్లి గజలపురం 18
400 మాడ్గులపల్లి అభంగపురం 19
401 మాడ్గులపల్లి ఆగమోత్కూర్ 20
402 మాడ్గులపల్లి భీమనపల్లి 21
403 మాడ్గులపల్లి బొమ్మకల్ 22
404 మాడ్గులపల్లి చిరుమర్హ్తి 23
405 మాడ్గులపల్లి గుర్రాప్పగూడెం 24
406 మాడ్గులపల్లి కల్వ్లపాలెం 25
407 మాడ్గులపల్లి పాములపహాడ్ 26
408 మాడ్గులపల్లి పోరెడ్డి గూడెం 27
409 మాడ్గులపల్లి మంచనపల్లి 28
410 మర్రిగూడ 1
411 మర్రిగూడ కమ్మగూడెం 2
412 మర్రిగూడ రాజుపేట తండ 3
413 మర్రిగూడ కొట్టాల 4
414 మర్రిగూడ ఖుదాబక్ష్ పల్లి 5
415 మర్రిగూడ దామర భీమన పల్లి 6
416 మర్రిగూడ వట్టిపల్లి 7
417 మర్రిగూడ శివన్నగూడెం 8
418 మర్రిగూడ మెటీచందాపూర్ 9
419 మర్రిగూడ అజ్లపురమ్ 10
420 మర్రిగూడ యెర్రగడ్లపల్లి 11
421 మర్రిగూడ అంతంపేట 12
422 మర్రిగూడ కొండూర్ 13
423 మర్రిగూడ లెంకలపల్లి 14
424 మర్రిగూడ మర్రిగూడ 15
425 మర్రిగూడ నమపురం 16
426 మర్రిగూడ రాంరెడ్డి పల్లి 17
427 మర్రిగూడ సారంపేట్ 18
428 మర్రిగూడ తమ్మడపల్లి 19
429 మర్రిగూడ తిరుగండ్లపల్లి 20
430 మర్రిగూడ సుబ్బారెడ్డిగూడెం 1
431 మర్రిగూడ అవంతిపురం 2
432 మిర్యాలగూడ టేక్య తండ 3
433 మిర్యాలగూడ జెత్య తండ 4
434 మిర్యాలగూడ కిస్టా పురం 5
435 మిర్యాలగూడ బొత్య నాయక్ తండ 6
436 మిర్యాలగూడ కుంట కింది తండ 7
437 మిర్యాలగూడ కాల్వలపల్లి తండ 8
438 మిర్యాలగూడ హత్యతండ 9
439 మిర్యాలగూడ జాలుబైతండ 10
440 మిర్యాలగూడ లక్ష్మిపురం 11
441 మిర్యాలగూడ కొత్తపేట 12
442 మిర్యాలగూడ తక్కెలపహాడ్ తండ 13
443 మిర్యాలగూడ లవుడి తండ>

14
444 మిర్యాలగూడ శ్రీనివాస్ నగర్ 15
445 మిర్యాలగూడ దుబ్బ తండ 16
446 మిర్యాలగూడ సమ్యగని తండ 17
447 మిర్యాలగూడ ధీరవత్ తండa 18
448 మిర్యాలగూడ జంకు తండ 19
449 మిర్యాలగూడ భాగ్య గోపసముద్రం తండ 20
450 మిర్యాలగూడ కురియ తండ 21
451 మిర్యాలగూడ జటావత్ తండ 22
452 మిర్యాలగూడ సీత్య తండ 23
453 మిర్యాలగూడ భల్లు నాయక్ తండ 24
454 మిర్యాలగూడ ఆలగడప 25
456 మిర్యాలగూడ బదలపురం 26
457 మిర్యాలగూడ చింతపల్లి 27
458 మిర్యాలగూడ దొండవారిగూడెం 28
459 మిర్యాలగూడ గూడూర్ 29
460 మిర్యాలగూడ కాల్వపల్లి 31
461 మిర్యాలగూడ కొత్త గూడెం 32
462 మిర్యాలగూడ రాయినిపాలెం 33
463 మిర్యాలగూడ రుద్రారం 34
464 మిర్యాలగూడ తడకమళ్ళ 35
465 మిర్యాలగూడ తక్కెళ్ళ పహాడ్ 36
466 మిర్యాలగూడ తుంగ పహాడ్ 37
467 మిర్యాలగూడ వెంకటాద్రి పాలెం 38
468 మిర్యాలగూడ వాటర్ టాంక్ తండ 39
469 మిర్యాలగూడ యదాగర్పల్లి 40
470 మిర్యాలగూడ జప్తివెరప్పగూడెం 41
471 మిర్యాలగూడ అన్నారం 42
472 మిర్యాలగూడ చిల్ల పురం 43
473 మిర్యాలగూడ గోగువారిగూడెం 44
474 మిర్యాలగూడ ముల్కలకాల్వ 45
475 మిర్యాలగూడ ఉట్లపల్లి 46
476 మునుగోడ్ యెలగలగూడెం 1
477 మునుగోడ్ గంగోరిగూడెం 2
478 మునుగోడ్ రావిగూడెం 3
479 మునుగోడ్ జక్కలవారిగూడెం 4
480 మునుగోడ్ గుండ్లోరిగూడెం 5
481 మునుగోడ్ దుబ్బాకల్వ 6
482 మునుగోడ్ చీకటిమామిడి 7
483 మునుగోడ్ కోరటికల్ 8
484 మునుగోడ్ పులిపాల్పుల 9
485 మునుగోడ్ మునుగోడ్ 10
486 మునుగోడ్ కొంపల్లి 11
487 మునుగోడ్ కాల్వలపల్లి 12
488 మునుగోడ్ కల్వకుంట్ల 13
489 మునుగోడ్ కోతులరామ్ 14
490 మునుగోడ్ గుడపూర్ 15
491 మునుగోడ్ చల్మెడ 16
492 మునుగోడ్ పలివెల 17
493 మునుగోడ్ చొల్లెద్దు 18
494 మునుగోడ్ కిస్టాపూరమ్ 19
495 మునుగోడ్ వూకోండి 20
496 మునుగోడ్ వెల్మకన్నే 21
497 మునుగోడ్ ఇప్పర్తి 22
498 మునుగోడ్ రాతిపల్లి 23
499 మునుగోడ్ సింగారం 24
500 మునుగోడ్ కాచలపురం 25
501 మునుగోడ్ జమస్తంపల్లి 26
502 మునుగోడ్ సోలిపూర్ 27
503 నక్రేకల్ నరసింహపురం 1
504 నక్రేకల్ మోదినిగూడెం 2
505 నక్రేకల్ నడిగూడెం 3
506 నక్రేకల్ గొల్లగూడెం 4
507 నక్రేకల్ మంగపల్లి 5
508 నక్రేకల్ గోరెంకల పల్లి 6
509 నక్రేకల్ ఒగో 7
510 నక్రేకల్ చందంపల్లి 8
511 నక్రేకల్ నెల్లిబండ 9
512 నక్రేకల్ చందుపట్ల 10
513 నక్రేకల్ కడపర్తి 11
514 నక్రేకల్ మందలపురం 12
515 నక్రేకల్ మర్రుర్ 13
516 నక్రేకల్ నోముల 14
517 నక్రేకల్ పాలెం 15
518 నక్రేకల్ తాటికల్ 16
519 నక్రేకల్ వల్లభపురం 17
520 నల్గొండ ఖుదావాన్పూర్ 1
521 నల్గొండ రాములబండ 2
522 నల్గొండ రంగారెడ్డి నగర్ 3
523 నల్గొండ చెన్నుగూడెం 4
524 నల్గొండ పాతూరు 5
525 నల్గొండ 6
526 నల్గొండ కొత్తపల్లి 7
527 నల్గొండ దీప కుంట 8
528 నల్గొండ రెడ్డి కాలనీ 9
529 నల్గొండ దోనకల్ 10
530 నల్గొండ కె.కొండారమ్ 11
531 నల్గొండ ఏం.దోమలపల్లి 12
532 నల్గొండ చందనపల్లి 13
533 నల్గొండ దండెంపల్లి 14
534 నల్గొండ నర్సింఘ్ బట్ల 15
535 నల్గొండ వెలుగుపల్లి 16
536 నల్గొండ అనంతారం 17
537 నల్గొండ కాంచనపల్లి 18
538 నల్గొండ అన్నారెడ్డి గూడెం 19
539 నల్గొండ అన్నెపర్తి 20
540 నల్గొండ అప్పాజీపేట 21
541 నల్గొండ బుద్దారం 22
542 నల్గొండ జి.కె.అన్నారం 23
543 నల్గొండ గుండ్లపల్లి 24
544 నల్గొండ ఏం.దుప్పల పల్లి 25
545 నల్గొండ ముషంపల్లి 26
546 నల్గొండ చిన్న సూరారం/td>

27
547 నల్గొండ పెద్ద సూరారం 28
548 నల్గొండ జి.చెన్నారం 29
549 నల్గొండ తోరగల్ 30
550 నల్గొండ ఖాజీరామారం 31
551 నాంపల్లి తిరుమలగిరి 1
552 నాంపల్లి తుంగపహాడ్ 2
553 నాంపల్లి శుంకిశాల 3
554 నాంపల్లి కేతేపల్లి 4
555 నాంపల్లి పక్కిర్ పురం 5
556 నాంపల్లి రాజ్యనాయక్ తండ 6
557 నాంపల్లి రెక్య తండ 7
558 నాంపల్లి జోంతండ 8
559 నాంపల్లి నామనాయిక్ తండా 9
560 నాంపల్లి గానుగుపల్లి 10
561 నాంపల్లి చల్లవానికుంట 11
562 నాంపల్లి నేవ్విల్లగూడెం 12
563 నాంపల్లి చిట్టెంపాహాడ్ 13
564 నాంపల్లి టి.పి గౌరారం 14
565 నాంపల్లి బండతిమ్మాపురం 13
566 నాంపల్లి 16
567 నాంపల్లి తుమ్మలపల్లి 17
568 నాంపల్లి ముస్తిపల్లి 18
569 నాంపల్లి దేవత్పల్లి 19
570 నాంపల్లి రమదస్తతాండ 20
583 నార్కెట్ పల్లి బజాకుంట 1
584 నార్కెట్ పల్లి కొండప్పగూడెం 2
585 నార్కెట్ పల్లి యెనుగులదొరి 3
586 నార్కెట్ పల్లి చిప్పలపల్లి 4
587 నార్కెట్ పల్లి పోతినేనిపల్లి 5
588 నార్కెట్ పల్లి తిరుమలగిరి 6
589 నార్కెట్ పల్లి గోప్లైపల్లి 7
590 నార్కెట్ పల్లి జువిగూడెం 8
591 నార్కెట్ పల్లి దశాయిగూడెం 9
592 నార్కెట్ పల్లి శేరిబావిగూడెం 10
593 నార్కెట్ పల్లి అక్కేనపల్లి 11
594 నార్కెట్ పల్లి చిన్ననారాయణపురం 12
595 నార్కెట్ పల్లి చిన్నతమ్ములగూడెం 13
596 నార్కెట్ పల్లి మధ యెడవల్లి 14
597 నార్కెట్ పల్లి మండ్ర 15
598 నార్కెట్ పల్లి నార్కెట్ పల్లి 16
599 నార్కెట్ పల్లి తొండ్లవాయి 17
600 నార్కెట్ పల్లి యెల్లారెడ్డి గూడెం 18
601 నార్కెట్ పల్లి ఏ.పి. లింగోటం 19
602 నార్కెట్ పల్లి అమ్మనబోలే 20
603 నార్కెట్ పల్లి ఆవురావని 21
604 నార్కెట్ పల్లి బి.వెళ్ళేంల 22
605 నార్కెట్ పల్లి బెండ్లపహాడ్ 23
606 నార్కెట్ పల్లి చెర్వుగట్టు 24
607 నార్కెట్ పల్లి చౌడంపల్లి 25
608 నార్కెట్ పల్లి నక్కెలపల్లి 26
609 నార్కెట్ పల్లి నెమ్మని 27
610 నార్కెట్ పల్లి పల్లెపహాడ్ 28
611 నార్కెట్ పల్లి షాపల్లి 29
612 నేరేడుగొమ్ము దసరాలపల్లి 1
613 నేరేడుగొమ్ము బుగ్గ తండ 2
614 నేరేడుగొమ్ము వైజాగ్ కాలనీ 3
615 నేరేడుగొమ్ము మోసమ్మగడ్డ తండ 4
616 నేరేడుగొమ్ము పలుగు తండ 5
617 నేరేడుగొమ్ము ధర్మారెక్య్మ తండ 6
618 నేరేడుగొమ్ము గుర్రపు తండ 7
619 నేరేడుగొమ్ము బచాపూర్ 8
620 నేరేడుగొమ్ము తిమ్మాపురం 9
621 నేరేడుగొమ్ము నేరేడుగొమ్ము 10
622 నేరేడుగొమ్ము కొత్తపల్లి 11
623 నేరేడుగొమ్ము చినమునిగల్ 12
624 నేరేడుగొమ్ము పెర్వల 13
625 నేరేడుగొమ్ము పెద్దమునిగల్ 14
626 నేరేడుగొమ్ము కాచిరాజ్పాల్లి 15
627 నేరేడుగొమ్ము Charla Thanda 16
628 నేరేడుగొమ్ము పడమటి తండ 17
629 నేరేడుగొమ్ము పందిరి గుండు తండ 18
630 నేరేడుగొమ్ము కేతేపల్లి 19
631 నిడమానూర్ వడ్డెరిగూడెం(కుంటిగొర్లగూడెం-H) 1
632 నిడమానూర్ ఇండ్లకోటయగూడెం(మారుతివారిగూడెం–H) 2
633 నిడమానూర్ పార్వతిపురం(బాలపురం-H) 3
634 నిడమానూర్ గుంటక గూడెం 4
635 నిడమానూర్ సోమోరిగూడెం(గౌండ్లగూడెం–H) 5
636 నిడమానూర్ యెర్రగూడెం 6
637 నిడమానూర్ వెంకటాపూర్ 7
638 నిడమానూర్ మర్లగడ్డ కాంప్ ( మార్లగడ్డ తండ–H) 8
639 నిడమానూర్ బంటువారిగూడెం 9
640 నిడమానూర్ సూరేపల్లి 10
641 నిడమానూర్ తుమ్మడం 11
642 నిడమానూర్ ముప్పారం 12
643 నిడమనూర్ మార్పక 13
644 నిడమనూర్ రాజన్న గూడెం 14
645 నిడమనూర్ యెర్రబల్లి 15
646 నిడమనూర్ ముకుందాపూర్ 16
647 నిడమనూర్ నరమ్మగూడెం 17
648 నిడమనూర్ వానిగడ్ల 18
649 నిడమనూర్ వెంపహాడ్ 19
650 నిడమనూర్ వెంగన్నగూడెం 20
651 నిడమనూర్ గుంటిపల్లి 21
652 నిడమానూర్ వూట్కూర్ 22
653 నిడమనూర్ నందికొండవారిగూడెం 23
654 నిడమనూర్ రేగలగడప 24
655 నిడమనూర్ వల్లభపురం 25
656 నిడమనూర్ బొక్కముంతలపహాడ్ 26
657 నిడమనూర్ నిడమనూర్ 27
658 నిడమనూర్ శకపురం 28
659 నిడమనూర్ భంకాపురం 29
660 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి Ganpally 1
661 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి అక్కంపల్లి 2
662 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి రోళ్ళకల్ 3
663 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి బాలాజి నగర్ 4
664 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి పడమటి తండ 5
665 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి పుట్టాంగండి 6
666 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి చింతల తండ 7
667 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి పెద్దగుమ్మడం 8
668 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి కొండాపురం 9
669 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి మదపురం 10
670 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి ఘాట్ నెమలిపూర్ 11
671 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి పెద్దగట్టు తండ 12
672 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి యర్రగుంటతండ 13
673 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి నక్కలపెంట తండ 14
674 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి మునవత్ తండ 15
675 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి అంగడిపేట X రోడ్ 16
676 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి అజ్మపురం 17
677 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి చిల్కమర్రి 18
678 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి జి.భీమనపల్లి 19
679 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి ఘనపురం 20
680 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి గుడిపల్లి 21
681 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి మల్లపురం 22
682 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి మేడారం 23
683 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి నంబపురం 24
684 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి పి.ఏ.పల్లి 25
685 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి పోల్కామల్లి 26
686 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి రాంపురం 27
687 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి వద్దిపట్ల 28
688 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి దుగ్యాల 29
689 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి తిరుమలగిరి 30
690 పెద్దఅడిసేర్లపల్లి కేశంనేనిపల్లి 31
691 పెద్దవూర బట్టుగూడెం 1
692 పెద్దవూర కుంకుడుచెట్టుతండ 2
693 పెద్దవూర నీమనాయక్ తండ 3
694 పెద్దవూర పల్తి తండ 4
695 పెద్దవూర జయరాం తండ 5
696 పెద్దవూర కోమటికుంట తండ 6
697 పెద్దవూర నయనవని కుంట తండ 7
698 పెద్దవూర పొట్టవని తండ 8
699 పెద్దవూర చింతపల్లి 9
700 పెద్దవూర గెంయనాయక్ తండ 10
701 పెద్దవూర బాసిరెడ్డిపల్లి 11
702 పెద్దవూర గర్నెకుంట 12
703 పెద్దవూర పెద్దగూడెం 13
704 పెద్దవూర లింగంపల్లి 14
705 పెద్దవూర పెద్దవూర 15
706 పెద్దవూర చలకుర్తి 16
707 పెద్దవూర పర్వెద్దుల 17
708 పెద్దవూర పులిచర్ల 18
709 పెద్దవూర తుంగతుర్తి 19
710 పెద్దవూర ఉట్లపల్లి 20
711 పెద్దవూర వెల్మగూడెం 21
712 పెద్దవూర సిర్సనగండ్ల 22
713 పెద్దవూర తెప్పలమడుగు 23
714 పెద్దవూర కొత్తలూరు 24
715 పెద్దవూర పిన్నవూర 25
716 పెద్దవూర పోతునూర్ 26
717 శాలిగౌరారం తిరుమలరాయనిగూడెం (కొత్త Hq) 1
718 శాలిగౌరారం జలోనిగూడెం (కొత్త Hq) 2
719 శాలిగౌరారం శాలిలింగోటం (కొత్త Hq) 3
720 శాలిగౌరారం రామ్గిరి (కొత్త Hq) 4
721 శాలిగౌరారం బండమీదిగూడెం (కొత్త Hq) 5
722 శాలిగౌరారం శాలిగౌరారం 6
723 శాలిగౌరారం ఊటుకూరు 7
724 శాలిగౌరారం ఉప్పలంచ 8
725 శాలిగౌరారం రామానుజపురం 9
726 శాలిగౌరారం భారవునిబండ 10
727 శాలిగౌరారం తక్కెలపహాడ్ 11
728 శాలిగౌరారం ఆకారం 12
729 శాలిగౌరారం ఎన్‌జి కొత్తపల్లి 13
730 శాలిగౌరారం మణిమాద్దే 14
731 శాలిగౌరారం గురజాల 15
732 శాలిగౌరారం తుడిమిడి 16
733 శాలిగౌరారం అడ్లూరు 17
734 శాలిగౌరారం వల్లాల 18
735 శాలిగౌరారం పెర్కకొండారం 19
736 శాలిగౌరారం చితలోరు 20
737 శాలిగౌరారం అంబారీపేట 21
738 శాలిగౌరారం వంగమర్తి 22
739 శాలిగౌరారం మాధారం కలాన్ 23
740 శాలిగౌరారం ఇటుకులపహాడ్ 24
741 తిప్పర్తి అంతయ్య గూడెం 2
742 తిప్పర్తి రామలింగాల గూడెం 3
743 తిప్పర్తి రాయనిగూడెం 4
744 తిప్పర్తి యాపలగూడెం 5
745 తిప్పర్తి అరెగూడెం 6
746 తిప్పర్తి వెంకటాద్రిపాలెం 7
747 తిప్పర్తి గంగన్నపాలెం 8
748 తిప్పర్తి కాశివారిగూడెం 9
749 తిప్పర్తి జొన్నలగడ్డ గూడెం 10
750 Thipparthy సిలిరామాయగూడెం 11
751 తిప్పర్తి మర్రిగూడెం (T) 12
752 తిప్పర్తి సోమోరిగూడెం 13
753 తిప్పర్తి ఏ.దుప్పలపల్లి 14
754 తిప్పర్తి జంగారెడ్డి గూడెం 15
755 తిప్పర్తి మామిడాల 16
756 తిప్పర్తి పజ్జూర్ 17
757 తిప్పర్తి రాజుపేట 18
758 తిప్పర్తి తిప్పర్తి 19
759 తిప్పర్తి తానేదార్పల్లి 20
760 తిప్పర్తి యెర్రగడ్డల గూడెం 21
761 తిప్పర్తి గడ్డి కొండారం 22
762 తిప్పర్తి గోడోరి గూడెం 23
763 తిప్పర్తి ఇండ్లూర్ 24
764 తిప్పర్తి కంకణాలపల్లి 25
765 తిప్పర్తి సర్వారామ్ 26
766 తిప్పర్తి యెల్లమ్మగూడెం 27
767 త్రిపురారం బాదాయీ గడ్డ 1
768 త్రిపురారం కామారెడ్డి గూడెం 2
769 త్రిపురారం వస్ర్మ తండ 3
770 త్రిపురారం లోక్య తండ 4
771 త్రిపురారం రాజేందర్ నగర్ 5
772 త్రిపురారం ఆల్వాల్ పహాడ్ 6
773 త్రిపురారం సత్యంపహాడ్ తండ 7
774 త్రిపురారం కుంకుడుచెట్టు తండ 8
775 త్రిపురారం లచ్య తండ 9
776 త్రిపురారం కాపువారిగూడెం 10
777 త్రిపురారం దొంకతండ 11
778 త్రిపురారం కొంతలపల్లి 12
779 త్రిపురారం మాటూర్ 13
780 త్రిపురారం బొర్రైపాలెం 14
781 త్రిపురారం చిన్నయీపాలెం 15
782 త్రిపురారం రాగడప 16
783 త్రిపురారం పలుగుతండ 17
784 త్రిపురారం దుగ్గేపల్లి 18
785 త్రిపురారం పెద దేవులపల్లి 19
786 త్రిపురారం బృందావనపురం 20
787 త్రిపురారం కంపసాగర్ 21
788 త్రిపురారం బబుసయీపేట 22
789 త్రిపురారం త్రిపురారం 23
790 త్రిపురారం బెజ్జికల్ 24
791 త్రిపురారం మర్రిగూడెం 25
792 త్రిపురారం సత్యనారాయణపురం (అన్నారం క్యాంప్) 26
793 త్రిపురారం అంజనపల్లి 27
794 త్రిపురారం నీలయీగూడెం 28
795 త్రిపురారం అన్నారం 29
796 త్రిపురారం కామపల్లి 30
797 త్రిపురారం రుప్లా తండ 31
798 త్రిపురారం అప్పలమ్మగూడెం 32
799 తిరుమలగిరి సాగర్ జువ్విచెట్టు తండ 1
800 తిరుమలగిరి సాగర్ తెత్తెకుంట 2
801 తిరుమలగిరి సాగర్ కీచ్య తండ 3
802 తిరుమలగిరి సాగర్ తూటిపేట తండా 4
803 తిరుమలగిరి సాగర్ పెద్దబావి తండ 5
804 తిరుమలగిరి సాగర్ శుంకిశాల తండ 6
805 తిరుమలగిరి సాగర్ యల్లాపురం తండ 7
806 తిరుమలగిరి సాగర్ పిల్లిగండ్ల తండ 8
807 తిరుమలగిరి సాగర్ యెర్రచెర్వు తండ 9
808 తిరుమలగిరి సాగర్ తిమ్మైపాలెం 10
809 తిరుమలగిరి సాగర్ గట్టుమ్మెడి తండ 11
810 తిరుమలగిరి సాగర్ సీతల్ తండ 12
811 తిరుమలగిరి సాగర్ ధనుసింగ్ తండ 13
812 తిరుమలగిరి సాగర్ నాయకుని తండ 14
813 తిరుమలగిరి సాగర్ నాగార్జున పేట 15
814 తిరుమలగిరి సాగర్ బత్తువెంకన్న బావి తండ 16
815 తిరుమలగిరి సాగర్r శాపావత్ తండ 17
816 తిరుమలగిరి సాగర్ గోడ్మడక తండ 18
817 తిరుమలగిరి సాగర్ జల్ తండ 19
818 తిరుమలగిరి సాగర్ ఆళ్వాల 20
819 తిరుమలగిరి సాగర్ గరికుంట తండ 21
820 తిరుమలగిరి సాగర్r రంగుడ్ల 22
821 తిరుమలగిరి సాగర్ శ్రీరంపురం 23
822 తిరుమలగిరి సాగర్ యల్లాపురం 24
823 తిరుమలగిరి సాగర్ తునికినుతల 25
824 తిరుమలగిరి సాగర్ చింతలపాలెం 26
825 తిరుమలగిరి సాగర్ నెల్లికల్ 27
826 తిరుమలగిరి సాగర్ మెఘ్య తండ 28
827 తిరుమలగిరి సాగర్ బోయగూడెం 29
828 తిరుమలగిరి సాగర్ కొంపల్లి 30
829 తిరుమలగిరి సాగర్ రాజవరం 31
830 తిరుమలగిరి సాగర్ సిల్గపురం 32
831 తిరుమలగిరి సాగర్ తిరుమలగిరి 33
832 తిరుమలగిరి సాగర్ నేతపురం 34
833 వేములపల్లి లక్ష్మి దేవిగూడెం 1
834 వేములపల్లి మంగాపురం 2
835 వేములపల్లి బుగ్గబావి గూడెం 3
836 వేములపల్లి అమనగల్ 4
837 వేములపల్లి సల్కూనూర్ 5
838 వేములపల్లి వేములపల్లి 6
839 వేములపల్లి అన్నప్పరెడ్డి గూడెం 7
840 వేములపల్లి కామేపల్లి 8
841 వేములపల్లి మొల్కపట్నం 9
842 వేములపల్లి రావులపెంట 10
843 వేములపల్లి శెట్టిపాలెం 11
844 వేములపల్లి తిమ్మారెడ్డి గూడెం 12