ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ హైదరాబాద్లో కలెక్టర్లతో సి ఏం యొక్క రివ్యూ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

ప్రచురణ తేది : 24/05/2018

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ హైదరాబాద్లో కలెక్టర్లతో CM యొక్క రివ్యూ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
cm Review Meeting